top of page

הענפים בבורסת תל אביב - הסיווג החדש, 2018


לכל משקיע ברור ההבדל שבין חברה תעשייתית שקונה חומרי גלם ומוכרת מוצר מוגמר, לבין חברת ביטוח, שהעסקים שלה פחות מוחשיים, ובין חברה שעוסקת בקמעונאות לבין חברה שעוסקת בבנייה או בהפקת נפט וגז. ההבדלים המשמעותיים בין סוגי חברות אלה משמשים גם ליצירת מדדי בורסה כגון "תל-טק" או "מדד הבנקים", ומאפשרים למשקיעים להשוות ולנתח את תוצאותיהן של החברות השונות ביחס לבורסה כולה – אך גם ביחס לממוצע בענף.

בסוף מרץ 2018 התפרסם נוהל חדש הקובע את אופן הסיווג, והוא כולל מספר חידושים – ועליהם נעמוד בשורות הבאות.

"ענף על": ארבעה ענפי-על של בורסת תל אביב

החלוקה הגבוהה ביותר היא מעתה חלוקה של ענפי-על: היי טק, פיננסים, ריאלי ומכשירים פיננסיים. החלוקה לענפי על נועדה להתמודד עם המספר הרב יחסית של ענפים.

ענף ההיי-טק כולל את ענף הביומד ואת ענף הטכנולוגיה; ענף הפיננסים – בנקים, ביטוח ושירותים פיננסיים (בעיקר בתי השקעות); ענף העל הריאלי כולל את התעשיה, המסחר, השירותים והנדל"ן; ואילו המכשירים הפיננסיים – תעודות סל ואגרות חוב מובנות. כל אחד מענפי העל הללו רגיש באופן שונה, כפי שנסביר ונפרט.

היי-טק: תעשיות העתיד

ענף-העל של ההיי טק מתחלק לשני ענפים שונים: ביומד וטכנולוגיה. תחום הביומד נחלק לארבעה תתי-ענפים שונים: ביוטכנולוגיה, מכשור רפואי, השקעות במדעי החיים ופארמה (תרופות). השונות בין הענפים היא ברורה: בעוד תת-ענף הפארמה עוסק בעיקר בייצור תרופות, תתי-הענפים האחרים עוסקים בפיתוח אינטנסיבי, בהשקעות ובחדשנות. לכאורה, ניתן גם לשאול האם לא נכון יותר היה לסווג את הפארמה כחברה תעשייתית בענף-על ריאלי.

ניתן לשער ששאלה זו עלתה גם בתוך צוות הבורסה. נראה שההחלטה – העקרונית – היא שתעשיית הפארמה קרובה מאוד לתעשיות הביומד, ולכן תיכלל כאן ולא ב'ריאלי'.

בתחום הטכנולוגיה תתי-ענפים רבים שמוכרים לנו מחיי היומיום: תוכנה ואינטרנט, ציוד תקשורת, קלינטק, השקעה בהייטק.

ענפים אלה רגישים מאוד לנעשה בעולם באופן כללי; ענף הביומד רגיש במיוחד לרגולטורים בעולם, מכיוון שציוד רפואי ותרופות הם תחום מפוקח ועדין.

פיננסים ומכשירים פיננסיים: מלווים, מבטחים, וממלאים סלים

ענף העל הפיננסי כולל שלושה ענפים – ביטוח, בנקים ושירותים פיננסיים - כלומר בתי השקעות וחברות מימון.

ענף על נפרד, אם כי קרוב לענף הפיננסים (לפחות מנקודת מבט של הצרכן) הוא ענף הכל "מכשירים פיננסיים". כאן כלולים שני ענפים – תעודות סל (כמו למשל חברת 'קסם') ואג"ח מובנות.

ההשקעה בתחום זה מתאפיינת ברגישות רבה לעניין הרגולציה (למשל, מתן אישור להפעלת בנק חדש), וכן ברגישות לנעשה בכלכלה העולמית (בין אם מדובר בריבית נמוכה או באסון טבע המשפיע על חברות הביטוח בכל העולם).

תעשייה "אמיתית" – מסחר, מפעלים וסימני נפט

בענף על זה מתרכזים התעשייה והמסחר המסורתיים – למרות שבחלקם יש חדשנות אינטנסיבית. הענפים הם מסחר ושירותים (כולל תיירות ותקשורת); נדל"ן - שכולל חברות בנייה; מלונאות, חברות להשקעות והחזקות, מזון ועוד.

ענפים אלה מושפעים מאוד מהמצב הכלכלי, מכיוון שעבור מרביתם – השוק המקומי הוא בעל חשיבות קריטית.

בעזרת מערכת צ'ריס ניתן לבחור כל שילוב רצוי של ענפים. כך, למשל, ניתן לבנות תיק שכולו אנרגיה ירוקה, תיק טכנולוגי או תיק שכולו על טהרת הביומד, וכן לשלב בין ענפים שונים. ניתן לעקוב אחר התיקים ולבחון בעצמך את יעילות אסטרטגית ההשקעה שלך. (הערה חשובה: צ'ריס אינה סוחרת בניירות ערך - את הביצוע בפועל של התיק שבניתם יש לעשות באמצעות יועץ ההשקעות או ישירות באתר הבנק שלכם).

0 comments

Comentários


bottom of page