top of page

בסוכות תשבו... בשכירות או בבעלות?


שוק הדיור בישראל הוא אחת הסוגיות הבוערות שעל סדר היום הציבורי, ולכן המעקב אחר מחירי הדיור ואחר מהלכים ממשלתיים ועירוניים המשפיעים על השוק הוא צמוד.

בחרנו הפעם לעסוק בזווית מעט שונה על שוק הדיור. הנתונים שעמדו לרשותנו אינם עדכניים לגמרי, אך מכיוון שמדובר במגמות ארוכות שנים – הם בהחלט רלוונטיים.

עיקר המגמות בענף הדיור:

  • שיעור הגרים בדירה בבעלותם בישראל – עמוך בהשוואה לעולם. על פי נתוני 2016, רק 67.6% מהישראלים גרים בדירה בבעלותם, לעומת הממוצע באיחוד האירופי (69.1%), והנתון בישראל במחקר הקודם, בשנת 2008 (אז גרו 73.2% בדירה בבעלותם).

  • יש קשר בין רמת הדתיות לבעלות על דירות – הממצאים מראים כי קיים קשר חיובי בין מידת הדתיות של משק הבית לבין בעלות על דירה: 74% מהיהודים המגדירים עצמם דתיים גרים בדירה בבעלותם לאומת 62% מהחילונים; גם בקרב הערבים – 97% מהדתיים גרים בבעלות, לעומת 69% מהערבים החילוניים.

  • יותר בעלות, יותר דתיות – יותר צפיפות – שיעורי הבעלות הגבוהים בקרב הציבור הערבי אינם מצביעים על רווחת הדיור: הצפיפות לחדר במשק בית במגזר הערבי היא 1.28 נפשות לחדר מגורים, לעומת 0.87 במגזר היהודי. שיעורים אלה עולים עוד יותר כאשר מדובר במשפחה דתית מאוד: 1.48 במשק בית ערבי, ו-1.37 במשק בית יהודי-חרדי.

  • מה יש בדירה – סקר נוסף הבודק את קיומם של מוצרים שונים בכל משק בית מראה כי מקרר, למשל, נמצא ב99%-100% ממשקי הבית, ללא קשר לעשירון ההכנסה; באופן מוזר, הבעלות על מקפיא עמוק (דיפ-פריז) דומה בכל עשירוני ההכנסה, בערך אחד מחמישה משקי בית מחזיק במכשיר כזה.

  • למי יש, למי אין – מדיח כלים, למשל, משוייך יותר לעשירונים העליונים: רק אחד מ-11 משקי בית בעשירון התחתון, ואחד מעשרה בעשירון 2 מחזיקים במדיח, לעומת 76% מהעשירון העליון.

  • ידע זה כסף, והפערים מתחילים בבית – מנוי לאינטרנט היה ב-2015 נחלתם של 3 מ-4 ישראלים בממוצע; אבל בעשירון התחתון – רק 40% מהבתים היו עם מנוי, לעומת 94% מהעשירון העליון.

  • מכונית לכל פועל? ושתיים? – ל-7 מכל 10 משקי בית יש מכונית אחת לפחות, אבל הפער גדול: 93% מהעשירון העליון לעומת 37% בעשירות התחתון. שתי מכוניות (ויותר) יש רק לאחד מתוך 30 משקי בית בעשירון התחתון, אבל לכל משק בית שני בעשירון העליון.

  • מרבה ערוצים – מרבה הכנסות – צלחת לווין היא אחד המוצרים הנדירים בהם התשובות "הפוכות" – ככל שרמת ההכנסה עולה, כך יורד שיעור הבעלות על צלחות לווין: 40% בעשירון התחתון, 3.5% בעשירון העליון; הנתונים למנוי על טלוויזיה רב ערוצית הם פחות מפתיעים – 18% לעשירון התחתון, 81% בעשירון העליון.

כמה מהמשתנים שבחרנו כאן כדי לדון על שוק הדיור – מוצרים ומכשירים הקיימים ושיעור בגרים בדירה בבעלות – מראים כי מצבנו בהחלט טוב יותר מאשר מגורים בסוכה במדבר במשך ארבעים שנה.

עם זאת, העיסוק האינטנסיבי במשבר בשוק הבנייה צפוי ללוות אותנו עוד שנים רבות, ולהשפיע על חיי הישראלים, על התנודות בבורסה - ועל תיקי ההשקעות שלנו.

חג סוכות שמח!

0 comments

Kommentare


bottom of page