top of page

הגיוון משתלם: איך גיוון מגדרי ואתני משפיע על שורת הרווח


חברות המעסיקות עובדים מרקע שונה ייהנו מתוצאות עסקיות טובות יותר – זו המסקנה משורת מחקרים שנעשו על ידי חברת "מקנזי" העולמית, האחרון שבהם בשנת 2018. המחקר בדק את הקשר בין הייצוג של נשים ושל אוכלוסיות המגיעות מרקע אתני או תרבותי מגוון לבין הביצועים העסקיים של החברה, בקרב 1000 חברות ב-12 מדינות, במספר פרקי זמן. הביצועים העסקיים נבחנו בפרמטרים של ריווחיות החברה והערך שהיא יצרה לבעלי המניות, וכן בהשוואה לחברות אחרות במדינתן ובענף הכלכלי בו הן פועלות. כדי לקבוע את רמת הגיוון התעסוקתי נבחן הייצוג של נשים ושל בעלי רקע תרבותי ואתני כגון מוצא היספני, אסיאתי או שחור. הייצוג נבדק ברמות התעסוקה השונות – הנהלה, דרגי הניהול הזוטר ועובדים מן השורה.

הנה כמה מהממצאים המרכזיים של המחקר:

  • הביצועים של חברות שדורגו ברבעון העליון מבחינת נוכחות נשית בדרג ההנהלה היו טובים יותר: הסיכוי שלהן להציג שיעור רווח טוב יותר הם 21%, והסיכוי שלהן ליצירת ערך גבוה יותר הוא ב-27% טוב יותר. מעניין לציין כי בחברות הריווחיות ביותר מועסקות נשים רבות יותר הן בתפקידי ניהול והן בשאר הדרגים.

  • זה לא רק מגדר. חברות שההנהלה שלהן היא ברבעון העליון של גיוון אתני ותרבותי יהיו עם סיכוי גבוה ב-33% להוביל את הענף שלהן מבחינת ריווחיות. הגיוון התעסוקתי בחברות אלה אינו מצטמצם למגדר בלבד, אלא לגיוון גילאי וגיוון בין-דורי, העסקה של אנשים מהקשת הלהט"בית וכן בעלי ניסיון בינלאומי – וגיוון כזה הוא מרכיב מפתח ביצירת בידול בין חברות.

  • יש מחיר לחוסר הגיוון. חברות ברבעון התחתון מבחינת הגיוון התעסוקתי סובלות מסיכוי נמוך ב-29% להגיע לריווחיות הממוצעת. כלומר, לא רק שהן אינן מובילות – הן נשרכות מאחור.

  • יש חשיבות להקשר המקומי. בעוד שבגיוון המגדרי מובילות חברות מאוסטרליה, מבריטניה, מארה"ב, בגיוון האתני בולטות דווקא חברות מדרום אפריקה ומסינגפור.

חלק נוסף של המחקר כלל בדיקת עומק של 17 חברות מתוך ה-1000 שנכללו במחקר הכמותי. מחלק זה עלה שגיוון תעסוקתי הופך את החברה לאטרקטיבית יותר לכשרונות, משפרת את מידת המכוונות ללקוח, מעלה את רמת שביעות הרצון של העובדים ומשפרת את תהליכי קבלת ההחלטות.

בקרב חברות שביצעו התקדמות משמעותית בשנים האחרונות בתחום הגיוון, זיהו חוקרי מקינזי ארבעה מרכיבים הכרחיים בתהליכי גיוון: מחוייבות וחזון של המנכ"ל וההנהלה הבכירה, קשר בין הגיוון לצמיחה, יצירת "תיק יוזמות" להובלת התהליך, והתאמה מירבית של היוזמות כדי ליצור רלוונטיות עסקית והתאמה להקשר האזורי והמקומי.

כמשקיעים, מחקר כמו זה של חברת מקינזי שהוצג כאן מדגיש את המורכבות של הצלחה עסקית. חברות רבות יותר מפרסמות נתונים על הגיוון התעסוקתי שלהן, וניתן לומר במידה רבה של נחרצות כי נתוני הגיוון התעסוקתי – כמו גם מודעות למיחזור ולאיכות הסביבה ולהיבטים אחרים של הוגנות חברתית וניהול בר-קיימה – מקבלים מקום חשוב וקריטי בניתוח הביצועים של חברות ובהערכת החוסן שלהן והתחזית לביצועי המניות שלהן.

0 comments

댓글


bottom of page