top of page

ת"א 35, תל-בונד ועוד: מהם מדדי המניות, ואיך נעזרים בהם?


הבורסה לניירות ערך בתל אביב מחשבת שורה ארוכה של מדדי-השקעה. מדדים אלה מאגדים, למעשה, מספר מניות בעלות מכנה משותף מסויים; ברגע שהבורסה מגדירה ומחשבת את המדדים האלה – בתי ההשקעות יכולים ליצור מוצרי-השקעה העוקבים אחרי המדדים האלה, ולהציע אותם למשקיעים הפרטיים. לכל אחד מהמדדים שם, המתאר בקצרה את הייחוד שלו – ועל כך, בשורות הבאות.

למה צריך מדד?

בבורסה נסחרים מאות ניירות ערך, וקשה לעקוב אחרי כולם יחד. המשקיע הפרטי לא יכול להתמודד עם היקף המידע ועם הסיכון המגולם בהשקעה במניה בודדת. כל המידע הדרוש. מדד ת"א 35, למשל, המדד המוביל של הבורסה בתל אביב, מאגד את 35 המניות הגדולות והחשובות ביותר הנסחרות בבורסה. לכל מדד יש תנאי סף מוגדרים – למשל, במדד ת"א 35, תנאי הסף כוללים שווי שוק של מעל מיליארד שקלים, היקף מסחר יומי מסויים ועוד מספר פרמטרים.

אילו מדדים קיימים בבורסה בתל אביב?

ישנם מספר סוגי מדדים שאותם מחשבת הבורסה: מדדי שווי-שוק – מדד ת"א-35 שהוא מדד הדגל; מדד ת"א 125, הכולל את מניות ת"א 35 ואת 90 המניות הבאות בתור מבחינת שווי השוק שלהן (ניתן גם להשקיע ב-90 אלה בלבד, באמצעות "ת"א 90") ומדדי שווי שוק נוספים; מדדים ענפיים, כגון ת"א פיננסים, ת"א בנקים 5, ת"א נדל"ן, ת"א ביומד ואחרים; משפחה מורחבת של מדדי "תל-בונד", העוקבים אחרי אגרות החוב השונות הנסחרות בבורסה, וכן שני מדדים "אחרים" ומעניינים במיוחד – מדד תל-דיב, העוקב אחרי מניות של חברות גדולות המחלקות דיבידנדים בשיעור גבוה יחסית (2% בשנה, בכפוף לתנאים מפורטים), וכן מדד ת"א מעלה העוקב אחרי חברות הנכללות במדד מעל"ה לאחריות חברתית.

איך משקיע פרטי יכול להשתמש במדדים אלה?

השימוש במדדים יכול להיות לשתי מטרות מרכזיות – להשוואה (בנצ'מרק) להשקעות אחרות שלי, או להשקעה באמצעות תעודות סל המאפשרות למשקיע 'קטן' יחסית לפצל את ההשקעה באופן מעשי על עשרות או מאות ניירות ערך.

מהו היתרון המהותי של השקעה במדדים לעומת השקעה במניות?

להשקעה במניות יש מספר חסרונות, הבולט בהם הוא הסיכון:

ענף הנדל"ן חשוף להזדמנויות רבות ולסיכונים רבים, אבל חברת בנייה יחידה עלולה להתנהג באופן קיצוני יותר, לטוב ולרע: היא יכולה להיות מושפעת מאוד משינוי תב"ע באחד מהמגרשים שלה, או להיות להתמודד עם בעיה פיננסיות "מקומית", בעוד ענף הנדל"ן כולו ינהג באופן מתון יותר.

השקעה במדדים מאפשרת גם להתמקד בענפים כלכליים המועדפים על המשקיע מסיבותיו שלו – למשל ביומד, טכנולוגיה, בנקים או ביטוח, או לבטא את עקרונות ההשקעה שלו – למשל בחברות עם אחריות חברתית (ת"א מעלה) או השקעה המכוונת להשגת דיבידנד (תל-דיב).

המדדים השונים של בורסת תל אביב יכולים לשמש כלי יעיל בניווט החלטות ההשקעה ובהתאמתה לצורכי ההשקעה, להשקפת העולם או לתחזית של המשקיע לגבי העתיד. חשוב לציין כי בכל בורסה בעולם מחושבים מדדי השקעה שונים, וניתן להיעזר גם בהם, ככלים יעילים בקבלת החלטות והשוואת התשואות (כבנצ'מרק).

0 comments

Comments


bottom of page